NOFC

Les normes d’organització i funcionament són l’eina que hem de fer servir per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent l’organització i les relacions entre els diferents membres que formen part de la comunitat educativa.

NOFC Bressolvent 2023